Privacy policy

Deze website is eigendom van Atecon. Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Gelieve deze aandachtig te lezen.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt u aangeboden door Atecon. De inhoud van deze website is bedoeld voor algemene informatie en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De inhoud mag als dusdanig niet gebruikt worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Ondanks al onze inspanningen en constante zorg kan het zijn dat informatie onjuistheden bevat, onvolledig is of bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn. Atecon zal dit zo snel mogelijk rechtzetten wanneer ze daarover in kennis wordt gesteld.

Atecon zorgt ervoor dat de informatie op de website juist is en op regelmatige tijdstippen geactualiseerd wordt. Atecon kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou kunnen zijn van onjuiste, onvolledige of niet-geactualiseerde informatie die via de website meegedeeld wordt.

Indien u onjuistheden zou vast stellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Atecon behoudt zich het recht voor om de informatie op de website www.atecon.be zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Hyperlinks met de website van derden

De internet websites waarmee deze website hyperlinks heeft of naar verwijst zijn noch onderzocht noch geanalyseerd door Atecon, noch heeft Atecon enige controle over de inhoud ervan. Hyperlinks naar dergelijke websites van derden worden louter informatief verstrekt. Als u beslist dergelijke website te bezoeken, doet u dat op eigen risico. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Atecon instemt met de inhoud van zulke websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen Atecon en de exploitanten van zulke gelinkte websites.

Aansprakelijkheid

Atecon kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt veroorzaakt door 1) deze website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; 2) de informatie die is opgenomen in deze website; 3) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; 4) de inhoud en het gebruik van gehyperlinkte of aangehaalde internet websites, en dat alles zelfs indien Atecon gewaarschuwd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Beperkingen van het gebruik van de inhoud

Atecon behoudt alle rechten op handelsnamen, merken en patenten, evenals auteursrechten, naburige rechten, intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals databankrechten, op de informatie die deze website bevat. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen en bewerkingen van informatie van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atecon zijn strikt verboden.

De gebruiker verbindt zich ertoe

  1. geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden;
  2. de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, of derden;
  3. geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden;
  4. geen ongevraagde berichten te verzenden.

De website mag geen inhoud bevatten waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende en obscene taal wordt gebruikt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen met betrekking tot deze website zullen onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Antwerpen hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van de website is niet toegelaten in landen waar het geheel van de hier vermelde bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

Privacy policy

Atecon hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijk gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Atecon, Britselei 94 bus 31, 2000 Antwerpen. Atecon eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking van persoonsgegevens.

Door verzending van uw gegevens verleent u het recht aan Atecon om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Gebruik en beheer van de website in het algemeen met inbegrip van het zenden en ontvangen van berichten.
  • Verstrekken van informatie over de kenmerken en diensten die uitgaan van Atecon.

U hebt het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor eventuele direct marketing doeleinden. U kunt dit melden in een schrijven aan ons gericht of mailen naar info@atecon.be.

U beschikt mits voorleggen van identiteitsbewijs, over het recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via info@atecon.be indien u gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen.

We behouden ons het recht voor om deze policy zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de website en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze website te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld uw taalvoorkeur. Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de website in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.